h + d = k / a

20.34.00

k for koller

and

a for alice

:)

You Might Also Like

0 komentar